Algemene voorwaarden van:
Bottle Business B.V.
Polakweg 7
2288 GG Rijswijk ZH

Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 509705930000

(AS 219-12)
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en
verkoop, die tot stand komt via de website www.bottlebusiness.nl van Bottle Business B.V.,
gevestigd te Rijswijk ZH, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de
wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde
website(s) van de gebruiker.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
voortgekomen na- of deelbestellingen.
9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren – al dan niet via de website –
aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De
gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze
op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

(AS 219-12)
Artikel 2: Aanbod en prijzen

1. Ieder aanbod op de website is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod
waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod heeft de
gebruiker het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
2. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en
eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt
vermeld. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en
de eventuele kosten.
3. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het
aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.
5. Getoonde modellen, voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere
omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan
voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde
derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen,
grondstoffen e.d., is de gebruiker gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en
aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan
de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag
de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

(AS 219-12)
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is de gebruiker pas aan deze
order of bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk – al dan niet via een automatisch bericht via
de website – aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders
wordt vermeld.
2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden de
gebruiker eveneens pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

(AS 219-12)
Artikel 4: Koop op afstand, bedenktijd

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van
artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst
van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder
daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke
mededeling aan de gebruiker. Deze bedenktijd geldt niet voor op maat gemaakte zaken.
3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening
en risico van de consument aan de gebruiker retour gezonden worden. Indien de gebruiker bij de
verzending van de zaken aan de consument al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de
kosten voor retourzending binnen de bedenktijd voor rekening van de gebruiker.
4. De gebruiker zal betalingen van de koopprijs die hij al heeft ontvangen van de consument zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument
terugbetalen.
5. De gebruiker heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de
ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking
bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. De gebruiker zal de consument hiervan direct
na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

(AS 219-12)
Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde
leveringen door derden laten verrichten.

(AS 219-12)
Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het
sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan
de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de gebruiker
weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De
gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst.
2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke
informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en/of andere personen die
onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze
geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of
een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich
hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.
Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het
vorige lid.
4. Indien de gebruiker een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens
uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

(AS 219-12)
Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien
de gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem
schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze
leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de
bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt de gebruiker de
consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid
om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van de gebruiker terug te
vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de gebruiker het al door
de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.
3. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan
worden gefactureerd.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is
het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker
verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen
worden afgehaald.
5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de
zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op
een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het
transport.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken
plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet
worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de
wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen
termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de
zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een
verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat
onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten,
vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming
te vorderen.
10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de
levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar
evenredigheid verlengd.

(AS 219-12)
Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of
begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij
de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker
melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding
worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te
beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen
garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct
melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is
overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen/minimale
hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake
opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde
van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor
relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht
retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht
achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de
originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van
producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze
onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of
grondstoffen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

(AS 219-12)
Artikel 9: Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de
in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen
nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij
hierover informeren.
4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken
of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken,
garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien
hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn
keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de
zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de
overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen
van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de
zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag
de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de
overeengekomen prijs verlangen.

(AS 219-12)
Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de
gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker alleen aansprakelijk
voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking
van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de
schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht
van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke
garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door
of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker
verstrekte informatie;
d. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of
gebruikelijk is;
e. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
f. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen
aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
gebruiker.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van
derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel
op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken
van derden jegens de wederpartij.

(AS 219-12)
Artikel 11: Betaling bij bedrijven onderling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de
website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien
partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen
een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een
andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien
de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is
betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de
gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
5. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het
recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van
15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of
zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft
of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de
gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een
latere factuur.
8. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

(AS 219-12)
Artikel 12: Betaling bij consumenten

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de
overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere
wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen
een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een
andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien
de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is
betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de
gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
5. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het
recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de
gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven
om alsnog te betalen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €
190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na
verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van
dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of
zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft
of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de
gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
9. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op
een latere factuur.

(AS 219-12)
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te
leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de
gebruiker heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van
de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering
verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de
nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding,
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het
eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen
van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij
bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een
eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet
op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een
financier brengen.
6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen
eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op
eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep
doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk
recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van
schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,
door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

(AS 219-12)
Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip
waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van
de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

(AS 219-12)
Artikel 15: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming
van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem
ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de
gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen
onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij
of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage,
uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van hackers waardoor de
website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door
weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d.
ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

(AS 219-12)
Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de bedenktijd zoals bedoeld
in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door
de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de
schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20
tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de
door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de
vergoeding voor alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze
bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de
opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het
recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende
kosten van de gebruiker vergoeden.

(AS 219-12)
Artikel 17: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de
gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde
rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld:
binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil
te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij
gevestigd is.